push_1280x626.png안녕하세요 TLX PASS입니다.

TLX PASS와 함께하는 추석 연휴 영화 예매권 이벤트(원더풀고스트)선정자를 공지합니다.

이벤트에 참여해주신 모든 분에게 감사드립니다.


※선정자에게는 금일 14시 경 신청하신 연락처로 관련 내용 안내드릴 예정입니다.
※1인 2매 전달(전달될 코드는 각각 1장씩 등록해야합니다. 총 2장의 코드번호 전달 예정)
※본 이벤트 예매권은 원더풀 고스트 CGV 전용 온라인 예매권입니다.
※예매권 사용 문의는 TLX PASS가 아닌 CGV 고객센터 1544-1122(09:00~21:00)으로 부탁드립니다.

NO TLX PASS ID
전화번호
끝4자리
1 kyangsu** 6751
2 cheong** 2443
3 182904** 9318
4 ynayu** 8689
5 saint** 4924
6 qhanns** 2619
7 intere** 0327
8 109410** 1560
9 yunsi** 7161
10 ggprin** 0317
11 dong** 7339
12 swgo** 3738
13 mel07** 6934
14 dan** 6624
15 hyeonp** 8501
16 sant** 1991
17 wlsrud1** 9897
18 imminhee03** 1555
19 juh07** 3830
20 book21** 2142
21 khs71** 6531
22 ravoluti** 3012
23 kgh09** 3958
24 tifh** 3229
25 lau** 2156
26 kygao** 1359
27 wonny230** 8856
28 wmyo** 4182
29 zonron** 5962
30 pusanwooo** 3563
31 tlatms91** 1497
32 spring16** 2193
33 8070** 2517
34 snstro** 3103
35 choi** 6288
36 ji_hye** 7126
37 my0116** 9014
38 jaeyong** 4105
39 mmdd** 5069
40 hi20zza** 5069
41 3163ka** 2466
42 g_naejlo** 6004
43 bey06** 3114
44 semi4** 6036
45 jsilver02** 5151
46 thangk** 8858
47 dopp** 6137
48 hezesacr** 0786
49 g_esira** 1205
50 lk29** 0553